7142CFR Clifton Sushi Tweezers

Clifton Sushi Tweezers

Clifton Sushi Tweezers stainless steel